Σάββατο, 02 Μαΐου 2009 03:10

Ίδρυση Σχολής Χορού

Γράφτηκε από την 
Τι συμβαίνει όταν κάποιος θέλει να ανοίξει σχολή χορού;
Τι δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσει;
Ισχύει το ίδιο για όλες τις σχολές χορού ή υπάρχουν διαφορετικές ρυθμίσεις για τις σχολές κλασικού και σύγχρονου χορού;
Υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις σχετικά με τη διαρρύθμιση του χώρου;
Υπάρχουν σχολές που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α.; 

Σε όλες αυτές τις συχνές ερωτήσεις δίνουμε απαντήσεις, μετά από σχετική έρευνα, και σας τις παραθέτουμε εδώ.

Τι απαιτείται για να ανοίξει κάποιος μια ερασιτεχνική σχολή χορού;
Προϋποθέσεις
Να είναι Έλληνες Πολίτες ή Υπήκοοι κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Να έχει συμπληρωθεί το 21ο έτος ηλικίας.
Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
Να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για λιποταξία.
Να μην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα που θεωρείται κώλυμα για διορισμό σε Δημόσια θέση.
Να απολαύουν των πολιτικών δικαιωμάτων και να μην έχουν κηρυχθεί σε απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ή πτώχευση.
Να έχουν δίπλωμα η πτυχίο αναγνωρισμένης επαγγελματικής Σχολής Χορού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής Χορού της αλλοδαπής.
Όταν δεν υπάρχει τίτλος θα πρέπει να υπάρχει 15ετής ευδόκιμη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένη από το κράτος Σχολή Χορού ή 15ετής ανώτερη καλλιτεχνική σταδιοδρομία ως χορευτής/τρια ή χορογράφος κλασσικού και συγχρόνου ρεπερτορίου.

Δικαιολογητικά
Αίτηση dance_class1
Θεωρημένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών αναγνωρισμένης επαγγελματικής Σχολής Χορού της Ελλάδας ή αναγνωρισμένης Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής Χορού της αλλοδαπής
Εάν πρόκειται για πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Σχολής Χορού του Εξωτερικού απαιτούνται επιπλέον:
α) Βεβαίωση ισοτιμίας με ανώτατα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)
β) Αναλυτική κατάσταση διδαχθέντων μαθημάτων κατ' έτος σπουδών με αντίστοιχες ώρες διδασκαλίας
γ) Διάρκεια σπουδών και τόπος πραγματοποίησης τους
Εάν πρόκειται για πτυχίο Ανώτερης Εκπαίδευσης του Εξωτερικού απαιτούνται επιπλέον:
α) Βεβαίωση αρμόδιας Αρχής σχετικά με την εκπαιδευτική βαθμίδα της Σχολής
β) Αναλυτική κατάσταση διδαχθέντων μαθημάτων κατ' έτος σπουδών (3ετής φοίτηση) με αντίστοιχες ώρες διδασκαλίας
γ) Διάρκεια σπουδών και τόπος πραγματοποίησης τους
δ) Βεβαίωση για τα επαγγελματικά δικαιώματα που παρέχει ο τίτλος Σπουδών
Οι τίτλοι Σπουδών και οι αναφερόμενες βεβαιώσεις του Αλλοδαπού Ιδρύματος πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική από το Υπουργείο Εξωτερικών.
Η θεώρηση τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής γίνεται από το Υπουργείο Εξωτερικών.
Εφόσον υπάρχει τίτλος Αλλοδαπής απαιτείται και Απολυτήριο Λυκείου.
Οι ξενόγλωσσοι τίτλοι σπουδών πρέπει να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή της αρμόδιας αρχής της χώρας που έγιναν οι σπουδές (apostille - σφραγίδα Χάγης).
Θεωρημένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας και από τις δύο (2) όψεις
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86,με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι ο αιτών: «Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν. Π. Δ. Δ. και δεν έχει απολυθεί από Δημόσια Υπηρεσία για ανεπάρκεια εκτελέσεως των καθηκόντων του ή ασυμβίβαστη με το έργο του διαγωγή που αναφέρεται στην έλλειψη ήθους.»
degas.dance-opera1Απολυτήριο Στρατού
Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης
Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση
Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
Διπλότυπο είσπραξης Παράβολου 440,20?
Το παράβολο για την ίδρυση-λειτουργία και τη μεταβίβαση καταβάλλεται σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Κ.Α.Ε 3741).
Για τη μεταβίβαση άδειας πληρώνεται παράβολο 440,20? ενώ για τη μεταστέγαση Σχολής, πληρώνεται παράβολο 147,00?.

Η αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης-λειτουργίας ΕΣΧ με τα δικαιολογητικά υποβάλλεται από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου κάθε χρόνο.

Τι συμβαίνει με την απαλλαγή Φ.Π.Α.;
Απαραίτητη προϋπόθεση για την απαλλαγή από Φ.Π.Α. είναι η σχολή να πληρεί τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 457/1983 και να έχει άδεια και να εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Με τα τωρινά δεδομένα, μονάχα οι σχολές κλασικού και σύγχρονου χορού έχουν το δικαίωμα απαλλαγής από Φ.Π.Α., καθώς είναι οι μοναδικές που λειτουργούν με καθηγητές κατόχους επαγγελματικών ή/και ακαδημαϊκών πτυχίων χορού, ώστε να αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού.

cak2q5oqcabqz7eacat73rbxca7rvte4cadjhddjcam1nhwaca1mkwfpcaixnh1ucai5ugqzcat5pxs9caik7bu3ca5lec3ucahuf3icca09owspcaxj4opqcaxrygd8caizs2sdcasx9sl9cadmzftnΙσχύουν οι ίδιες ρυθμίσεις για τις σχολές χορού λάτιν, τάνγκο κλπ. ή είναι διαφορετικές;
Kάποιες απαιτήσεις είναι κοινές, αλλά σίγουρα δεν ισχύουν τα ίδια, όπως με τις ερασιτεχνικές σχολές χορού, οι οποίες αφορούν τον κλασικό και το σύγχρονο χορό. Οι σχολές άλλου είδους χορού δεν έχουν απαλλαγή Φ.Π.Α. και δικαιολογητικά ίδρυσης αναζητά κανείς στις κατά τόπους νομαρχίες.

Τι προδιαγραφές χρειάζεται να καλύπτει ένας χώρος σχολής χορού;
Προϋποθέσεις/Προδιαγραφές

Αίθουσα διδασκαλίας με ελάχιστο εμβαδόν 45 τ.μ., ελάχιστο ύψος 2,80 μ., δάπεδο ξύλινο σε δοκίδες και χώρο ελεύθερο από κολώνες και με μπάρες μόνιμα τοποθετημένες στους τοίχους της. Οι πόρτες της πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω χωρίς τζάμια. Το ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας για κάθε εκπαιδευόμενο σπουδαστή πρέπει να είναι 3 τ.μ.
dance11Η αίθουσα μπορεί να είναι και ημιυπόγεια με φωτισμό και αερισμό φυσικό. Ο αερισμός επιτυγχάνεται με παράθυρα κατάλληλα τοποθετημένα. Ο φυσικός αερισμός ενισχύεται και από τεχνητό υπολογισμένο ανάλογα με τον όγκο των χώρων. Δεν επιτρέπεται ο χώρος της αίθουσας να είναι υγρός και κρύος. Ο φωτισμός ενισχύεται και από τεχνητό, τουλάχιστον 150LUX ελεύθερο από σκιές και προερχόμενο από πολλές πηγές.
Πιάνο (για τις σχολές κλασικού και σύγχρονου χορού)
Πυροσβεστήρες σε εμφανή σημεία και σε ύψος ασφάλειας για παιδιά, τοποθετημένους σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Έξοδο κινδύνου και πινακίδες προσανατολισμού
Αίθουσα αναμονής και αποδυτήρια εξοπλισμένα ανάλογα με τον αριθμό των σπουδαστών (σίγουρα για τις σχολές κλασικού και σύγχρονου χορού)
Φαρμακείο με τα είδη Πρώτων Βοηθειών
Τουλάχιστον δυο τουαλέτες ανταποκρινόμενες στους όρους υγιεινής και ανάλογες του αριθμού των σπουδαστών και να διαθέτουν νιπτήρες και ντουζ
Ηχομόνωση εφόσον συντρέχει λόγος κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου των κτιριακών εγκαταστάσεων
Λάμπες φωτισμού ασφαλείας για περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος

Δικαιολογητικά
Ανάλογα με το είδος σχολής χορού, τα δικαιολογητικά διαφέρουν, οπότε αναζητήστε τα στις κατά τόπους νομαρχίες.

Διευκρίνιση: Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν προβλέπει τις ίδιες προδιαγραφές για τις σχολές χορού κλασικού & σύγχρονου χορού με τις σχολές άλλων ειδών χορού. Αυτό έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Αφενός, ο καθένας μπορεί να ανοίξει μια σχολή λάτιν ή τάνγκο κλπ και να διδάσκει χορούς για τους οποίους δεν υπάρχει πρόβλεψη στη δημόσια εκπαίδευση, κι αφετέρου δεν υπάρχει απαλλαγή Φ.Π.Α. και επίσημη αναγνώριση από το ελληνικό κράτος. Όπως και να 'χει, οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν γράφουμε παιδιά μικρής ηλικίας σε σχολές χορού που δεν είναι αναγνωρισμένες από το κράτος, γιατί οι ηλικίες είναι ιδιαίτερα τρυφερές και πρέπει να συντρέχουν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ορθή διδασκαλία του χορού, τόσο για την παιδική ψυχοσύνθεση όσο και για τη σωματική διάπλαση.

Ιάσωνας Μηλίτης
Πηγή: www.dancenews.gr

Έφη Φαρμάκη

Είμαι απόφοιτος των Δραματικών Σχολών «Σύγχρονο Θέατρο Αθήνας» του Γ.Κιμούλη και «Δήλος» της Δ.Χατούπη , καθώς και στο Studio Nama της Ελ.Σκότη. Ασχολούμαι με το χορό από πολύ μικρή ηλικία και έχω κάνει μαθήματα τραγουδιού, μουσικής και πολλά σεμινάρια υποκριτικής και χορού με σπουδαίους δασκάλους. Εργάζομαι ως ηθοποιός-χορεύτρια, ενώ πρόσφατα ολοκλήρωσα το τμήμα «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών» της ΑΣΟΕΕ.