Η τέχνη διαμεσολαβώντας μεταξύ του φαντασιακού του παιδιού, του εκπαιδευτικού και του γνωστικού αντικειμένου διδασκαλίας οικοδομεί γέφυρες, που επιτρέπουν στο παιδί αφενός να εκφράσει τα συναισθήματα και τις σκέψεις του, αφετέρου να αφομοιώσει όσα το κοινωνικό περιβάλλον επιχειρεί να διδάξει.

Κατηγορία ΕΚΘΕΣΕΙΣ