Η ομαδική προσωπογραφία ορίζεται, κατά τον Alois Riegl, ως «παρουσίαση μιας ελεύθερης και εκούσιας συνύπαρξης αυτόνομων και ανεξάρτητων ατόμων». Δίχως αμφιβολία, θα πρέπει να συμπληρωθεί σε αυτόν τον ορισμό ο ειδικός τρόπος πραγμάτευσης που απαιτεί ένα τέτοιο θέμα, έτσι ώστε να μην αρκείται στην πιστή απεικόνιση και την ψυχογράφηση, αλλά να επεκτείνεται στην απόδοση των σχέσεων μεταξύ των προσώπων, στους ιδιαίτερους δεσμούς τους και στην ένταξή τους στο σύνολο.

Κατηγορία ΚΙΝΗΜΑΤΑ