Κυριακή, 03 Ιουνίου 2012 23:03

Υποτροφίες "Κληροδοτήματος Αλ. Μινωτή εις μνήμην Κ. Παξινού" για το έτος 2012 -13

Το Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, ως διαχειριστής του
«ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΗ ΜΙΝΩΤΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΑΤΙΝΑΣ
ΠΑΞΙΝΟΥ» προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013 δύο (2) υποτροφίες
στο εξωτερικό, ετήσιας διάρκειας, με επιλογή για βασικές ή μεταπτυχιακές
σπουδές, στις εξής ειδικότητες:
Σε απόφοιτο ή τελειόφοιτο αναγνωρισμένης δραματικής σχολής, ανωτάτης
σχολής καλών τεχνών ή αναγνωρισμένης σχολής ελευθέρων σπουδών που να
φοιτά ή να έχει γίνει δεκτός σε σχολή του εξωτερικού για μετεκπαίδευση σε μία
από τις ακόλουθες ειδικότητες του θεάτρου πλην της υποκριτικής : σκηνοθέτης,
χορογράφος, κινησιολόγος, σκηνογράφος, ενδυματολόγος, διευθυντής σκηνής,
φωτιστής, μηχανικός σκηνής, περουκιέρης, τεχνικός και επιμελητής ήχου,
φροντιστής, κ.α.

Δικαίωμα υποτροφίας έχουν οικονομικά αδύνατοι ταλαντούχοι σπουδαστές
ή απόφοιτοι αναγνωρισμένων σχολών δραματικής ή άλλης, συναφούς με αυτή,
τέχνης και με τις παραπάνω ειδικότητες που προάγουν την θεατρική τέχνη
γενικότερα.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τίτλο σπουδών (πτυχίο) της
σχολής από την οποία έχουν αποφοιτήσει ή βεβαίωση σπουδών της σχολής
στην οποία φοιτούν καθώς και βεβαίωση αποδοχής τους από την επιλεγμένη
σχολή του εξωτερικού. Αποκλείονται όσοι υποψήφιοι λαμβάνουν παράλληλα
και για το ίδιο χρονικό διάστημα οποιαδήποτε υποτροφία για τον ίδιο ή
παρεμφερή σκοπό. Επίσης οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Έλληνες ή να έχουν
ελληνική καταγωγή, να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να μην έχουν εκπέσει
λόγω υπαιτιότητας τους από δικαίωμα υποτροφίας, η οποία τους έχει τυχόν
απονεμηθεί στο παρελθόν.
Η επιλογή και ανακήρυξη των υποτρόφων πραγματοποιείται χωρίς
διαγωνισμό, με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Υποτροφιών.
Η μηνιαία χορηγία θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 1.200,00.
Εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης οι
υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης τις
αιτήσεις υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά τους.
Για την παραλαβή των αιτήσεων και για πληροφορίες σχετικά με τα
απαιτούμενα για τη συμμετοχή δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι
παρακαλούνται να απευθύνονται στη Γραμματεία του Ιδρύματος (Θουκυδίδου
13, Πλάκα) και στο τηλέφωνο 210 32 21 335.
Η αίτηση για την συμμετοχή και η προκήρυξη είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα: www.miet.gr.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 17/05/2012 έως και 07/06/2012