Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 06 Ιανουαρίου 2011 22:29

Προκύρηξη υποτροφιών από το ίδρυμα Γουλανδρή

Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή προκηρύσσει το εικοστό έβδομο κατά σειρά πρόγραμμα μεταπτυχιακών υποτροφιών εξωτερικού για τους εξής κλάδους:

1. Δίκαιο και φορολογία που διέπουν την αγορά έργων τέχνης

2. Ζωγραφική (αναζήτηση στον χώρο των παραδοσιακών υλικών και τεχνικών)

3. Χορός και χορογραφία

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τηλεφωνικώς στους αριθμούς 210 72.52.895-6 σε εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή) και ώρες 9:00-17:00.

Η υποτροφία συνίσταται στην χορήγηση μηνιαίου χρηματικού ποσού 1.500? και παρέχεται για ένα ακαδημαϊκό έτος (1η Οκτωβρίου ? 31 Ιουλίου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων με πλήρη δικαιολογητικά ορίζεται η 31η Μαρτίου 2011 (διεύθυνση: Αραβαντινού 6, 106 74 Αθήνα).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία της Επιτροπής τα ακόλουθα δικαιολογητικά καθώς και οτιδήποτε θεωρούν ότι θα συμβάλει στη χορήγηση της υποτροφίας:

1. Αίτηση προς την Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής των Υποτροφιών του Ιδρύματος ότι επιθυμούν να τους χορηγηθεί υποτροφία. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια στην αίτησή τους το θέμα της προκήρυξης για το οποίο ενδιαφέρονται.

2. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά.

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του/των Πτυχίου/ων και τυχόν άλλων τίτλων σπουδών.

5. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας για κάθε μάθημα όλων των ετών.

6. Αντίγραφο εργασιών (δείγμα δουλειάς ? portfolio)*.

7. Επιστολή/βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
(Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει έγκαιρα την απάντηση του/των Πανεπιστημίου/ων, μπορεί να αναφέρει ότι εκκρεμεί η απάντηση του/των Πανεπιστημίου/ων) .

8. Το πρόγραμμα σπουδών της συγκεκριμένης πανεπιστημιακής σχολής όπου ο υποψήφιος επιθυμεί να πραγματοποιήσει τις μεταπτυχιακές σπουδές του.

9. Φωτοαντίγραφα διπλωμάτων ξένων γλωσσών.

10. Δύο (2) συστατικές επιστολές είτε από καθηγητές του τελευταίου έτους, είτε από συνεργάτες/εργοδότες τις οποίες ο υποψήφιος θα πρέπει να εσωκλείει στο φάκελό του σφραγισμένες και υπογεγραμμένες στην πίσω όψη.

Σημείωση : Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους σε 7 αντίγραφα: 1 πρωτότυπο πακέτο δικαιολογητικών και 6 φωτοαντίγραφα αυτών. Εξαιρείται η εργασία/portfolio και οι συστατικές επιστολές.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την γραμματεία υποτροφιών του Ιδρύματος.