Σάββατο, 07 Φεβρουαρίου 2009 00:10

Πρόσκληση συμμετοχής στο 32ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (Προθεσμία 31/5/2009)ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ

21-26 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Για την προαγωγή της κινηματογραφικής τέχνης στην Ελλάδα, την πολιτιστική αποκέντρωση και τη διάδοση των ελληνικών ταινιών μικρού μήκους, διοργανώνεται από τη "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ" από 21 έως 26 Σεπτεμβρίου 2009, στην Δράμα, το 32ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ.

2. Οι ταινίες που θα μετέχουν στο διαγωνισμό του Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας πρέπει να έχουν τις εξής προϋποθέσεις:

α) Να έχουν ολοκληρωθεί από 1.1.2008 και να μην έχουν προβληθεί δημόσια στην Ελλάδα.

β) Να είναι φιλμ πλάτους 16 ή 35 mm

γ) Να έχουν λάβει το Πιστοποιητικό Ελληνικότητας όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι ταινίες που δεν λαμβάνουν το Πιστοποιητικό Ελληνικότητας θα προβάλλονται στην κατηγορία "Έλληνες του κόσμου".

δ) Στην κατηγορία "Έλληνες του κόσμου" συμμετέχουν Έλληνες και Κύπριοι σκηνοθέτες που δεν έχουν λάβει Πιστοποιητικό Ελληνικότητας.

ε) Κάθε σκηνοθέτης έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Φεστιβάλ με μια και μόνο ταινία και δηλώνει την κατηγορία στην οποία διαγωνίζεται.

στ) Οι ταινίες, των σκηνοθετών, οι οποίες παρήχθησαν κατά την διάρκεια των σπουδών σε κινηματογραφική σχολή ή με σκοπό την απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου, οφείλουν να δηλώνονται στη σπουδαστική κατηγορία.

3. α) Η αίτηση συμμετοχής και η κατάθεση της κόπιας υποβάλλονται μέχρι τις 31 Μαΐου 2009. (Εμ.Μπενάκη 71, 10681 Αθήνα)

Σε περίπτωση αποστολής της αίτησης με ηλεκτρονική μορφή ο σκηνοθέτης και ο παραγωγός/ οι παραγωγοί υποχρεούνται να αποστείλουν την αίτηση υπογεγραμμένη και με σφραγίδες του παραγωγού και ταχυδρομικώς.

Από τη στιγμή που έχει κατατεθεί η δήλωση συμμετοχής και η ταινία, δεν έχει δικαίωμα να αποσυρθεί από τον σκηνοθέτη ή τον παραγωγό για οποιοδήποτε λόγο (μη πρόκριση, αντίρρηση ως προς τη σειρά προβολής κ.α.). Η κόπια προβολής θα πρέπει να έχει κατατεθεί στα γραφεία του Φεστιβάλ έως 1 Σεπτεμβρίου. Σε αντίθετη περίπτωση η ταινία θα αποκλείεται από την προβολή.

β) Η επιστροφή των ταινιών θα γίνει από τη γραμματεία του Φεστιβάλ το πολύ σε 15 ημέρες από τη λήξη της εκδήλωσης "Το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει στην Αθήνα" στα γραφεία των Αθηνών. Το Φεστιβάλ δεν ευθύνεται για την φύλαξη των ταινιών πέρα από το προβλεπόμενο χρονικό περιθώριο επιστροφής των 15 ημερών.

Κατ' εξαίρεση είναι δυνατόν μία ταινία να επιστραφεί από τη Δράμα μετά τη λήξη του Φεστιβάλ με την προϋπόθεση να υπάρχει έγγραφη αίτηση του παραγωγού ή του σκηνοθέτη.

γ) Το πρόγραμμα και η σειρά προβολής των ταινιών καθορίζονται από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ.

4. α) Η πρόκριση των ταινιών γίνεται από την Προκριματική Επιτροπή τα μέλη της οποίας ορίζει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής. Η συμμετοχή ταινιών στο διαγωνιστικό τμήμα που δεν έχουν προκριθεί απαγορεύεται.

β) Απαγορεύεται η προβολή της ταινίας σε κινηματοθέατρο ή τηλεοπτικό κανάλι πριν ή κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ.

5. α) Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής με απόφαση του επιλέγει και συγκροτεί την Κριτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από 5 μέλη τουλάχιστον και ορίζει τον Πρόεδρο της.

β) Η Κριτική Επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα, μετά από πρόσκληση του προέδρου της.

γ) Η Κριτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να συντάξει πρακτικό όπου αναγράφονται τα ονόματα των μελών που συμμετέχουν και γίνεται ρητή μνεία τυχόν απουσίας ή κωλύματος μέλους της. Τα πρωτότυπα παραμένουν στην Γραμματεία του Φεστιβάλ.

δ) Δεν επιτρέπεται στα μέλη των Επιτροπών να ανακοινώνουν συζητήσεις και αποφάσεις τους, πριν την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, όπως και επίσης να διατυπώνουν κρίσεις για τις ταινίες που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ, εκτός συνεδριάσεων.

ε) Στην Κριτική Επιτροπή δεν μπορεί να συμμετέχει πρόσωπο που έχει οποιαδήποτε σχέση με την παραγωγή ή την εμπορική εκμετάλλευση των ταινιών που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ.

στ) Οι αποφάσεις των επιτροπών λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών μετά από φανερή ψηφοφορία.

6. α) Τα βραβεία Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, απονέμονται στον σκηνοθέτη και αφορούν στις ακόλουθες διαγωνιστικές κατηγορίες:

α. Ταινίες Μυθοπλασίας
β. Ταινίες Ντοκιμαντέρ
γ. Σπουδαστικές Ταινίες
δ. Έλληνες του Κόσμου

Θα αποδοθούν τα εξής βραβεία.

* Α' Βραβείο Μυθοπλασίας Prince 4.500?
* Ειδικό Βραβείο Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης 4.000?
* Νέο ταλέντο fnac 3.000?
* Α' Βραβείο Ντοκιμαντέρ 3.000?
* Α' Βραβείο Σπουδαστικής ταινίας 3.000?
* Α' Βραβείο Έλληνες του κόσμου - προσφορά του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου

β) Κάθε βραβείο αφορά μία και μόνο ταινία και δε δύναται να μοιραστεί σε καμία περίπτωση.

γ) Η Κριτική Επιτροπή απονέμει τιμητικές διακρίσεις και επαίνους για επιμέρους καλλιτεχνικές επιτεύξεις

δ) Τα βραβεία, οι διακρίσεις και οι μνείες δεν απονέμονται υποχρεωτικά και είναι στη διακριτική ευχέρεια της Κριτικής Επιτροπής να μην απονεμηθεί κάποιο από αυτά.

ε) Η απόφαση και το γενικό σκεπτικό της Κριτικής Επιτροπής παραδίδονται στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή το αργότερο 12 ώρες πριν την έναρξη της Τελετής Λήξης.

στ) Η Κριτική Επιτροπή κατά την απονομή των βραβείων ανακοινώνει υποχρεωτικά τις ψήφους με τις οποίες αποφασίστηκε καθένα από αυτά.

7. α) Ένα ψηφιακό αντίτυπο της τελικής κόπιας των ταινιών που υποβάλλονται παραμένουν στο αρχείο του Φεστιβάλ.

β) Στιγμιότυπα της ταινίας που θα προβάλλονται στην τηλεόραση κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα τρία λεπτά ή το 10% της συνολικής διάρκειας της ταινίας.

8. α) Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση "Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας" κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ φιλοξενεί, τον σκηνοθέτη και έναν καλλιτεχνικό συντελεστή από κάθε διαγωνιζόμενη ταινία.

β) Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση "Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας" βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης των ταινιών τόσο κατά την αποστολή (Αθήνα -Δράμα) και επιστροφή τους( Δράμα - Αθήνα) όσο και κατά την παραμονή τους στην έδρα του έως και 15 μέρες μετά τη λήξη του Φεστιβάλ, όσο και κατά την διάρκεια της εκδήλωσης "Το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει στην Αθήνα"

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής της κόπιας, με ευθύνη του Φεστιβάλ, το Φεστιβάλ υποχρεούται να αποζημιώσει την αξία της εκτύπωσης του θετικού αντιτύπου της συγκεκριμένης κόπιας.

Περισσότερες πληροφορίες και η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμα στον σχετικό δικτυακό τόπο.