Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011 11:36

Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση για μία θέση Κορυφαίου Α' στα 2α Βιολιά

Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση για μία (1) θέση Κορυφαίου Α' στα 2α Βιολιά (κάλυψη άμεσων αναγκών), καθώς και για μία (1) θέση tutti στα Βιολιά (κάλυψη αναγκών, σύμφωνα με τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό).

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν ταυτόχρονη συμμετοχή και για τις δύο θέσεις ή μόνο για μία από τις δύο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν σε:

1. Υποχρεωτικό κοντσέρτο.
MOZART: Ένα από τα Κοντσέρτα, Νο 4 (σε ρε), Νο 5(σε λα) το 1ο μέρος με cadenza.

2. Ένα κομμάτι επιλογής του υποψηφίου.

3. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα, τα οποία θα δίδονται στους υποψήφιους σε φωτοαντίγραφα, από το Πρωτόκολλο της Ε.Λ.Σ.

Ημερομηνία Ακρόασης:
1/12/2011 Ώρα : 10:00 π.μ.
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν με αλφαβητική σειρά.

Τόπος ακρόασης:
Αίθουσα δοκιμών της Ορχήστρας (Αρχιμήδους 16, 177 78 Καλλιθέα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (οδός Πανεπιστημίου 39 Στοά Πεσματζόγλου 3ο όροφος, τηλ. 37.11.330) για έντυπα και υποβολή αιτήσεων τις εργάσιμες ημέρες από 2/11/1011 μέχρι και 28/11/2011, από τις 8.30 μέχρι τις 14.30.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ή πτυχίου από αναγνωρισμένο ωδείο της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένο μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή ισότιμου διπλώματος εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού, το οποίο πρέπει να κατατεθεί μαζί με την αίτηση, καθώς και πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

Το κομμάτι επιλογής θα πρέπει να δίδεται από κάθε υποψήφιο, σε φωτοαντίγραφο, στην εξεταστική επιτροπή, κατά την ώρα της ακρόασης.

Όσοι εκ των υποψηφίων εργάζονται σε άλλη ορχήστρα (Ε.Ρ.Τ., Δ. Αθηναίων κ.λ.π.) με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, θα πρέπει να προσκομίσουν στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, πριν την ημερομηνία της ακρόασης, βεβαίωση των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους, από τον φορέα εργασίας τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γραφείο Ο.Λ.Σ.
κα. Μ. Αγγελοπούλου, τηλ. επικοινωνίας 210.36.15.121
Αρχιμήδους 16-177-78 Καλλιθέα