Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012 22:08

Διαγωνισμός Συγγραφής πρωτότυπου Θεατρικού Μονόπρακτου σε Διάλεκτο (Προθεσμία: 6/5/2012)

Στα πλαίσια των προσπαθειών της για διάσωση και διαιώνιση των περιφερειακών Ελληνικών Διαλέκτων, η Εταιρεία Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου, προκηρύσσει Διαγωνισμό Συγγραφής πρωτότυπου Θεατρικού Μονόπρακτου με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1. Έπαθλα:

- Α΄ βραβείο, Διαγωνισμού συγγραφής πρωτότυπου μονόπρακτου στην Κυπριακή Διάλεκτο: Χρηματικό βραβείο 1.000 Ευρώ και παρουσίαση του (ανέβασμα ή σκηνοθετημένη ανάγνωση του) από το Θέατρο"Επίγονοι" της Εταιρείας Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου.

- Α΄ βραβείο, Διαγωνισμού συγγραφής πρωτότυπου μονόπρακτου στην Κρητική Διάλεκτο: Χρηματικό βραβείο 1.000 Ευρώ και παρουσίαση του (ανέβασμα ή σκηνοθετημένη ανάγνωση του) από το Θέατρο" Επίγονοι"της Εταιρείας Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου.

-Α΄ βραβείο, Διαγωνισμού συγγραφής πρωτότυπου μονόπρακτου στη Γραικάνικη Διάλεκτο: Χρηματικό βραβείο 1.000 Ευρώ και παρουσίασή του (ανέβασμα ή σκηνοθετημένη ανάγνωση του) από το Θέατρο" Επίγονοι" της Εταιρείας Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου.

-Η Κριτική Επιτροπή του κάθε διαγωνισμού δύναται να απονείμει Επαίνους αν το επιθυμεί.

-Η Ε.Θ.Σ.Κ .διατηρεί το δικαίωμα της μη απονομής επάθλων στην περίπτωση που η κάθε Επιτροπή κρίνει ότι τα έργα που κατατέθηκαν δεν ανταποκρίνονται στα ποιοτικά κριτήρια του διαγωνισμού.

2. Χρόνος υποβολής των έργων:

Μέχρι την 6η Μαΐου 2012 το αργότερο. Έργα που θα παραληφθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνονται δεκτά.

3. Είδος έργων:

Θεατρικά έργα γραμμένα απευθείας (και όχι μεταφρασμένα στα ελληνικά), στην Κυπριακή, στην Κρητική ή στην Γραικανική Διαλέκτο, με θέμα που να αφορά την Αγάπη σε όλες της τις μορφές, και τις εξής προδιαγραφές:

α) Διάρκεια: περίπου 20-25 λεπτά.

β) Πρόσωπα: Έως 3

γ) Σχετικά απλές τεχνικές προδιαγραφές

4. Τρόπος υποβολής των έργων:

- Ο κάθε συγγραφέας έχει δικαίωμα υποβολής ενός (1) μόνον έργου. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων του ενός έργου, όλα τα υποβληθέντα έργα του αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

- Τα έργα υποβάλλονται σε τρία (3) δακτυλογραφημένα αντίγραφα. Έργα που αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία (fax) ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτά.

- Τα έργα υποβάλλονται με ψευδώνυμο το οποίο αναγράφεται στο φάκελο και στο κείμενο. Το πραγματικό ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο αριθμός ταυτότητας και ο αριθμός τηλεφώνου του συγγραφέα (μαζί με το ψευδώνυμο) θα περιέχονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα συνοδεύει τα κείμενα. Η τυχόν αναγραφή στα αντίτυπα του έργου του πραγματικού ονόματος- και όχι του ψευδωνύμου- συνιστά λόγο ακυρότητας της συμμετοχής στο διαγωνισμό.

5. Συνοδευτικά δικαιολογητικά:

Κάθε συγγραφέας οφείλει να προσκομίσει μαζί με το έργο του:

- Υπεύθυνη δήλωσή του ότι το έργο που υποβάλλει είναι πρωτότυπο και δεν έχει εκδοθεί, δημοσιευθεί, διδαχθεί από σκηνής ή αποτελέσει τον πυρήνα ή το σενάριο κινηματογραφικού ή τηλεοπτικού έργου, καθώς και ότι το έργο του δεν έχει υποβληθεί παλαιότερα σε άλλους διαγωνισμούς οποιουδήποτε φορέα. Σε περίπτωση που η δήλωση αυτή αποδειχθεί ψευδής, τούτο συνιστά λόγο ακύρωσης της συμμετοχής στον διαγωνισμό.

- Δήλωση του ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους του διαγωνισμού που αναγράφονται στην παρούσα προκήρυξη

Οι δύο αυτές δηλώσεις πρέπει να κλειστούν στον σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία ταυτότητας του συγγραφέα.

Εάν μετά την κατάθεση του έργου ο συγγραφέας προχωρήσει σε συμφωνία με άλλο θέατρο για την παρουσίασή του, θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την Εταιρεία Θεατρικών Συγγραφέων και να αποσύρει το έργο από τον Διαγωνισμό.

Ο Διαγωνισμός δεν αφορά διασκευές οποιωνδήποτε λογοτεχνικών έργων.

6. Διεύθυνση αποστολής των έργων:

Εταιρεία Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου/Θέατρο Επίγονοι

Τ.Θ.20369 ,2151 Αγλαντζιά Λευκωσία Κύπρος

Με την ένδειξη: Διαγωνισμός Συγγραφής Μονόπρακτου Έργου

ΓΙΑ ΤΗΝ ................ Διάλεκτο (να διευκρινίζεται στο φάκελο)

Τα έργα πρέπει να αποστέλλονται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ανωνυμία (ταχυδρομικώς ή με κούριερ).

7. Απονομή βραβείων

- Τα έργα θα διαβαστούν και θα αξιολογηθούν από πενταμελείς τοπικές Επιτροπές, μία για την κάθε διάλεκτο, που θα οριστούν ως ακολούθως:

- Τον/την Πρόεδρο ή τέως Πρόεδρο του Συνδέσμου που εκπροσωπεί κάθε χώρα.

- Ένα θεατρολόγο

- Ένα αριστείνδην Σκηνοθέτη.

- Ένα εκπρόσωπο τοπικού Θεάτρου.

- Ένα άτομο που αποδεδειγμένα ασχολείται και γνωρίζει τη Διάλεκτο.

(α) Η κρίση της κάθε τοπικής Επιτροπής για το βραβείο είναι τελεσίδικη και υποβάλλεται στην Εταιρεία Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου, μαζί με το σκεπτικό βράβευσης.

(β) Η απονομή των βραβείων θα γίνει σε ειδική τελετή στην Κύπρο, ή αν αποφασισθεί άλλως πως, στην παρουσία εκπροσώπου της Ε.Θ.Σ.Κ.

(γ) Οι αποφάσεις των Κριτικών Επιτροπών θα ανακοινωθούν στον τύπο και στις τρείς χώρες.

(δ)Η κάθε Επιτροπή θα απονείμει ένα Πρώτο Βραβείο και έναν Έπαινο, νοουμένου ότι θα υποβληθούν τουλάχιστον Τρία μονόπρακτα στην εν λόγω διάλεκτο.

Σε αντίθετη περίπτωση, δεν απονέμονται βραβεία ή έπαινοι και ο διαγωνισμός ακυρώνεται.

8. Πνευματικά δικαιώματα:

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού ανήκουν σ' αυτόν, εκτός όσων αφορούν στα εξής:

- στην δημόσια (δωρεάν) ανάγνωση του έργου κατά τη διάρκεια Τελετής απονομής στη Λευκωσία ή σε άλλους χώρους/τόπους ελεγχόμενους από την Εταιρεία Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου και τους συνεργαζόμενους Οργανισμούς στο Διαγωνισμό, από ηθοποιούς της επιλογής τους με δική τους δαπάνη και για ένα χρόνο από την ανακήρυξη των βραβείων.

- στο ανέβασμα των έργων από σκηνής στην Κύπρο από το Θέατρο «Επίγονοι» ή τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, για συνολική διάρκεια μέχρι δύο θεατρικών περιόδων, σε διάστημα τριών ετών από την ανακοίνωση των βραβείων.

9. Παραμονή αντιγράφων Βραβευθέντων έργων στην Ε.Θ.Σ.Κ.

Τα έργα που κατατίθενται στον διαγωνισμό παραμένουν στη βιβλιοθήκη της Εταιρείας Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου και δεν επιστρέφονται.

10. Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί:

Στην Κρήτη: Δήμος Ηρακλείου

Στην Ιταλία:Πανεπιστήμιο του Σολέντο.Σχολή Παιδαγωγικών ,Ψυχολογικών και διδακτικών Επιστημών.

Για πληροφορίες:

Κυρία Δέσπω Κόνιζου -Λοιζιά , πρόεδρος ,τηλ.99473501, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κύριο Γιώργο Αντωνάκη τηλ. 00302810399211 begin_of_the_skype_highlighting 00302810399211 , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σχολή Παιδαγωγικών ,Ψυχολογικών και Διδακτικών Επιστημών ,υπό τον καθηγητή Σαλβατόρε Κολάτσο. Υπεύθυνος επικοινωνίας Κύριος Αλέξανδρος Σπηλιωτόπουλος Συγγραφέας/Σκηνοθέτης Τηλεομοιότυπο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.