Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009 01:52

Φ.Λ. Βόλου: 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ασπρόμαυρης Φωτογραφίας (Προθεσμία 9/10/2009)
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΕΤΣΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Άνθρωπος, οδοιπορία στο φως και τη σκιά της Ελλάδας»

ΒΡΑΒΕΙΑ - ΕΠΑΙΝΟΙ - ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
Θα απονεμηθούν τρία βραβεία (1ο, 2ο και 3ο), τρεις έπαινοι (1ος, 2ος και 3ος) και αριθμός αναρτήσεων, ο οποίος θα αποφασιστεί από την Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού. Tα βραβεία και οι έπαινοι θα συνοδεύονται από αναμνηστικά δώρα.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Στους διαγωνισμούς μπορεί να πάρει μέρος κάθε Έλληνας φωτογράφος (επαγ-γελματίας, ερασιτέχνης ή σπουδαστής σχολής φωτογραφίας), μέλος ή όχι της Φ.Λ.Β., που ζει μόνιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και κάθε αλλοδα-πός φωτογράφος, που κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα.
2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μέχρι τέσσερα (4) έργα συνολικά.
3. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές μόνο φωτογραφίες που δεν έχουν επεξεργαστεί ηλεκτρονικά ή έχουν επεξεργαστεί, σε τέτοιο βαθμό που δεν παραποιούν την πραγματικότητα.
4. Οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν τις ακόλουθες διαστάσεις (με ανοχή 5%):
α) Η μεγαλύτερη πλευρά δεν πρέπει να ξεπερνά τα 45 εκ. ή να είναι μικρότερη από 30 εκ.
β) Η μικρότερη πλευρά δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30 εκ. ή να είναι μικρότερη από 20 εκ.
5. Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να είναι κολλημένες σε χαρτόνι ή οποιοδήποτε άλλο υλικό.
6. Στην πίσω πλευρά κάθε φωτογραφίας και πάνω σε αυτοκόλλητη ετικέτα πρέπει να αναγράφονται:
α) Το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζομένου
β) Ο αύξων αριθμός της φωτογραφίας σύμφωνα με το δελτίο συμμετοχής
γ) Ο τίτλος αν υπάρχει.
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
1. Οι φωτογραφίες που αποστέλλονται πρέπει να συνοδεύονται από το «Δελτίο Συμμετοχής» που ακολουθεί την προκήρυξη του διαγωνισμού.
2. Η συσκευασία των φωτογραφιών που αποστέλλονται, θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ασφαλή επιστροφή των έργων στους συμμετέχοντες.
3. Οι συμμετοχές υποβάλλονται είτε με προσωπική παράδοση στα γραφεία της Φ.Λ.Β. (Κτίριο Σπίρερ, Μικρασιατών 81 και Μακρινίτσης, 1ος όροφος δυτικής πτέρυγας), κάθε Τετάρτη 20:00 ? 22:00 εκτός των επισήμων αργιών είτε κατό-πιν συνεννόησης με τον Ταμία του Δ.Σ. της Λέσχης κ. Γιάννη Κοϊνάκη, στο τη-λέφωνο 6944690948, τις απογευματινές ώρες είτε αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Φωτογραφική Λέσχη Βόλου, Τ.Θ.1382, Τ.Κ.38110 ? Βόλος

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Οι συμμετοχές πρέπει να έχουν φθάσει στους οργανωτές το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 09/10/2009 (προσωπική παράδοση ή σφραγίδα ταχυδρομείου).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στα 10 ? ανά συμμετέχοντα.
2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να παραλάβει ένα CD με όλες τις φωτογραφίες του διαγωνισμού που θα διακριθούν, με επιπλέον κόστος 10 ?, το οποίο θα πρέπει να έχει καταβάλλει μαζί με το δικαίωμα συμμετοχής του.
3. Το ποσό του δικαιώματος συμμετοχής καταβάλλεται στα γραφεία της Φ.Λ.Β. μαζί με το έντυπο συμμετοχής, ή κατόπιν συνεννόησης με τον Ταμία του Δ.Σ. της Λέσχης κ. Γιάννη Κοϊνάκη, ή αποστέλλεται με ταχυδρομική επιταγή στη διεύθυνση: Φωτογραφική Λέσχη Βόλου Τ.Θ.1382, Τ.Κ.38110 ? Βόλος.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
1. Η σύνθεση της κριτικής επιτροπής θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της Φ.Λ.Β.
2. Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι οριστικές και αμετάκλητες.
3. Οι φωτογραφίες που θα διακριθούν (βραβεία, έπαινοι και αναρτήσεις), θα παρα-μείνουν στο αρχείο της Φ.Λ.Β. Οι φωτογραφίες που δεν έτυχαν διακρίσεων θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες χωρίς καμία περεταίρω επιβάρυνση.
4. Η απονομή των διακρίσεων θα γίνει την ημέρα των εγκαινίων της έκθεσης των έργων που θα διακριθούν, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων «Νοέμβριος Φω-τογραφίας 2009». Ο ακριβής τόπος και χρόνος θα γίνει έγκαιρα γνωστός με δη-μοσίευση στον ειδικό φωτογραφικό τύπο, στις ημερήσιες εφημερίδες του Βό-λου, στην ιστοσελίδα της Φ.Λ.Β. και με e-mail ή επιστολή σε όλους τους συμ-μετέχοντες στον διαγωνισμό.
5. Η Φ.Λ.Β. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την φύλαξη και προστα-σία των έργων από οποιαδήποτε φθορά, δεν ευθύνεται όμως για απρόβλεπτη απώλεια ή καταστροφή τους.
6. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους των διαγωνιζομένων όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης και η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους του διαγωνισμού αποτελεί λόγο α-ποκλεισμού από την κρίση.

Η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο www.photovolos.gr