Κυριακή, 06 Μαρτίου 2011 11:24

3ος Πανελλήνιος μαθητικός διαδικτυακός διαγωνισμός (Προθεσμία 31/3/2011)Ο 3ος Διαδικτυακός Διαγωνισμός ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, με τίτλο: «Δημιουργήστε ψηφιακά, κατασκευάστε ένα website, γίνετε πρεσβευτές του τόπου σας» είναι γεγονός!

Πρόκειται για μια εκπαιδευτική διαγωνιστική διαδικασία δημιουργίας ψηφιακής συνθετικής εργασίας, που θα υλοποιηθεί στο διαδίκτυο και στην τάξη, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, από την 15η Noεμβρίου 2010 ως και την 22α Οκτωβρίου 2011, οπότε θα ολοκληρωθεί με την απονομή των βραβείων την πρώτη μέρα του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ «Το ψηφιακό σχολείο», στον Πολυχώρο «Απόλλων» της Νομαρχίας Πειραιά.

Θα συμμετάσχουν μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, με την εποπτεία-καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους ή ομάδες μορφωτικών/πολιτιστικών συλλόγων, με την εποπτεία-καθοδήγηση των εκπαιδευτών τους, δικτυακοί επισκέπτες σαν εθελοντές κριτές καθώς και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σαν σχεδιαστές κι επόπτες της όλης διαδικασίας.

Προτροπή του διαγωνισμού είναι: «Δημιουργήστε ψηφιακά, κατασκευάστε ένα website, γίνετε πρεσβευτές του τόπου σας», ζητώντας από τους μαθητές να αναδείξουν αυτό το κάτι από τον τόπο τους, που θα ήθελαν να το μάθουν και οι συμμαθητές τους ως την άλλη άκρη του κόσμου. Οι μαθητές από την Αθήνα, θα μάθουν για τον τόπο των μαθητών από τον Έβρο, την Κάρπαθο, τους Παξούς, την Καστοριά? Οι μαθητές από έναν άλλον τόπο της Ελλάδας θα μάθουν για τόσους άλλους τόπους ? τόσων άλλων μαθητών!

Μαθητές και εκπαιδευτικοί, με τη βοήθεια των νέων ψηφιακών συσκευών και μέσων, θα δημιουργήσουν γνώση, θα τη συγκεντρώσουν, θα την ταξινομήσουν, θα τη μετατρέψουν σε ψηφιακή, θα την αναδείξουν διαμέσου του διαδικτυακού μέσου, θα τη μοιραστούν με άλλους!

Ο διαγωνισμός οργανώνεται από την Επιστημονική ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη Διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην εκπαίδευση (Ν.Π.Ι.Δ.), στα πλαίσια των καταστατικών της στόχων.

Αποτελεί παράλληλη συνεδριακή εκδήλωση του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ "Το ψηφιακό σχολείο", που θα διεξαχθεί στις 22 & 23 Οκτωβρίου 2011, στον Πολυχώρο "Απόλλων" της Νομαρχίας Πειραιά (Πηλίου 1 & Ερμουπόλεως, Καμίνια).

Στους (3Χ10=) 30 πρώτους του διαγωνισμού θα απονεμηθούν βραβεία κι ακόμα δώρα που θα δωροθετηθούν  από τους χορηγούς του διαγωνισμού (αν εξευρεθούν). Τα δώρα θα ανακοινωθούν στην πορεία του διαγωνισμού.

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα απονεμηθούν Έπαινοι συμμετοχής, ανεξάρτητα από τη θέση που θα καταλάβουν, στην τελετή απονομής.

Η συμμετοχή για το διαγωνιζόμενο, είναι χωρίς καμιά επιβάρυνση. Αναλυτικές πληροφορίες και όροι συμμετοχής στον δικτυακό τόπο Ο 3νο δηαδηθηπαθόο εθπαηδεπηηθόο δηαγσληζκόο ΕΕΕΠ-ΔΣΠΕ, κε ηίηιν: «Δημιοσρ-γήστε ψηυιακά, κατασκεσάστε ένα website, γίνετε πρεσβεστές τοσ τόποσ σας» είλαη γεγνλόο!
http://www.diagonismos2011.com
Πξόθεηηαη γηα κηα εθπαηδεπηηθή δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ςεθηαθήο ζπλ-ζεηηθήο εξγαζίαο, πνπ ζα πινπνηεζεί ζην δηαδίθηπν θαη ζηελ ηάμε, γηα έλα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, σο θαη ηελ 23ε Οθησβξίνπ 2011, νπόηε ζα νινθιεξσζεί κε ηελ απνλνκή ησλ βξαβείσλ ηελ πξώηε κέξα ηνπ 8νπ Παλειιήληνπ ?πλεδξίνπ ΕΕΕΠ-ΔΣΠΕ «Σν ςεθηαθό ζρνιείν», ζηνλ Πνιπρώξν «Απόιισλ» ηεο Ννκαξρίαο Πεηξαηά.
Θα ζπκκεηάζρνπλ καζεηέο δεκνηηθνύ, γπκλαζίνπ, ιπθείνπ, κε ηελ επνπηεία-θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπο ή νκάδεο κνξθσηηθώλ/πνιηηηζηηθώλ ζπιιόγσλ, κε ηελ επνπηεία-θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηώλ ηνπο, δηθηπαθνί επηζθέπηεο ζαλ εζε-ινληέο θξηηέο θαζώο θαη κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο ζαλ ζρεδηαζηέο θη επό-πηεο ηεο όιεο δηαδηθαζίαο.
Πξνηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ: «Δημιοσργήστε ψηυιακά, κατασκεσάστε ένα website, γίνετε πρεσβεστές τοσ τόποσ σας» θαη δεηά από ηνπο δηαγσληδόκελνπο λα αλαδεί-μνπλ απηό ην θάηη από ηνλ ηόπν ηνπο, πνπ ζα ήζειαλ λα ην κάζνπλ θαη νη ζπκκαζε-ηέο ηνπο σο ηελ άιιε άθξε ηνπ θόζκνπ!
Μαζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί, κε ηε βνήζεηα ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θη Επηθνη-λσλίαο, ζα δεκηνπξγήζνπλ γλώζε, ζα ηελ ηαμηλνκήζνπλ, ζα ηε κεηαηξέςνπλ ζε ςε-θηαθή, ζα ηελ αλαδείμνπλ δηακέζνπ ηνπ δηαδηθηπαθνύ κέζνπ, ζα ηε κνηξαζηνύλ κε άιινπο καζεηέο!
Καηαιεθηηθή πξνζεζκία αίηεζεο ζπκκεηνρήο ε 31ε Μαξηίνπ 2011.
Η αίηεζε, νη ιεπηνκέξεηεο ζπκκεηνρήο θαζώο θαη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκό, ζην δηθηπαθό ηόπν: http://www.diagonismos2011.com