Τρίτη, 06 Απριλίου 2010 13:21

Tzoumerka Art Festival Διαγωνισμός φωτογραφίας και ταινιών (Προθεσμία μέχρι 30/06/2010)

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στα πλαίσια του Tzoumerka Art Festival επιδιώκοντας να ικανοποιήσει κατά το δυνατόν τους στόχους του. Οργανώνεται από τον μη κεδροσκοπικό οργανισμό ΚΕΔΡΟΣ (Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ορεινή Σύγκλιση) με τη συνεργασία φορέων ειδικευμένων στο αντικείμενο.

Το θέμα του διαγωνισμού είναι: «Χάος και Φράκταλ, η τέχνη της φύσης». Τα έργα μπορούν να στηριχτούν είτε σε φράκταλ που απαντώνται στη φύση, είτε να δημιουργηθούν με τη βοήθεια μαθηματικών αλγορίθμων.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των έργων από την επιτροπή, ορίζεται η 30η Ιουνίου 2010. Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Tzoumerka Art Festival διατηρούν το δικαίωμα να απορρίπτουν οποιαδήποτε συμμετοχή φτάσει μετά την παραπάνω ημερομηνία, καθώς επίσης διατηρούν και το δικαίωμα να παρατείνουν την παραπάνω προθεσμία εφόσον συντρέχουν οι λόγοι.

Tzoumerka Art Festival

Χρήστος Λάμπρης

Καταρράκτης Άρτας

470 43, Άγναντα

τηλ. 2685031791

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό και την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ.